Armatura - Armirani beton

Armirani beton je beton kroz kojeg su prije saljevanja ugrađene: šipke, mreže, ploče ili vlakna (željezo, ili neki drugi materijal). Ovi materijali pojačavaju otpornost betona na vlak (zatezanje).

Armirani beton predstavlja spoj betona i armiranog čelika koji na jednom mjestu objedinjuje i međusobno kombinira dobre osobine betona (relativno velika tlačna čvrstoća) i dobre osobine čelika (visoka vlačna čvrstoća).

Armatura se postavlja ili umeće u beton i po sastavu je čelična. Postavljanjem armatura betonu se povećava čvrstoća na vlak. Armirani beton je spoj betona i čelika koji na jednom mjestu objedinjuje i kombinira dobre osobine betona (relativno velika tlačna čvrstoća) i dobre osobine čelika (visoka vlačna čvrstoća).

Vlačna čvrstoća betona relativno je mala i iznosi oko 10 posto tlačne čvrstoće. Beton bez armature otkazao bi već i pri manjoj vlačnoj sili, pa se zato se u njega ugrađuje odgovarajuća armatura koja preuzima vlačna naprezanja.

Važna je činjenica pritom da beton i čelik imaju jednaki koeficijent toplinske rastezljivosti (do 5 do 10 mm/m), dakle podjednako se rastežu na istoj temperaturi. Tijekom rastezanja se ne pojavljuju određene diferencije, a ne dolazi ni do nasuprotnog naprezanja u tim materijalima. Osim toga u betonu se nalazi cement koji svojim alkalnim miljeom s pH vrijednošću oko 10-11 jamči čeliku postojanu zaštitu od korozije.
Vezani članci
comments powered by Disqus