Vijesti - opeka | Tag

Ekološki materijali pri gradnji doma

Ekološki prihvatljivi građevinski materijali su oni koji najmanje štetno utječu na okoliš. Većina građevinskog konstruktivnog materijala poput čelika, aluminija, cementa, gline, pijeska, kamena i dr. proizvodi su rudarske industrije. Iskop i prerada ovih materijala u građevinske materijale najčešće se obavlja proizvodnim i prerađivačkim procesima koji nepovoljno djeluju na okoliš. Radi se o neobnovljivim izvorima.

Opeka najrasprostranjeniji građevinski materijal

Opeka ili cigla zidni je građevinski materijal koji se dobiva oblikovanjem, sušenjem i pečenjem plastične smjese glinenog materijala, pijeska i vode. Opeka je najmasovniji proizvod keramičke industrije.

Ojačanje zidanih građevina

Opeka je, kao građevni materijal, poznata tisućama godina. U Mezopotamiji, na području današnjeg Iraka gradilo se od opeke još tamo 3500 godina pr. Kr. Iako na području velike seizmičke aktivnosti, brojni su zigurati preživjeli ne samo potrese već i brojne ratove i osvajače.