Gradnja obiteljske kuće

Ovdje saznajte korisne informacije o svim koracima koji su potrebni da se naprave prije nego što se krene sa izgradnjom obiteljske kuće.

Dakle idemo redom da bi ste počeli s gradnjom potrebno vam je pravomoćno rješenje o uvjetima gradnje. Zahtjev za izdavanje rješenja o uvjetima građenja podnosi se u pisanom obliku i izdaju ga veliki gradovi (iznad 35.000 stanovnika) i gradovi sjedišta županija za svoje područje ili županijski uredi za sve ostale općine i gradove na području županije. Od dokumentacije trebate priložiti tri primjerka idejnog projekta, dokaz da imate pravo graditi te dokaz da ste uplatili sve doprinose i pristojbe. Nadležno tijelo treba odlučiti o zahtjevu u roku od 30 dana. Rješenje vrijedi dvije godine, što znači da u tome roku treba početi gradnju.

Idejni projekt je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata kojima se daje idejno-tehničko rješenje i smještaj građevine na građevnoj čestici na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi. Izrađuje ga projektant (ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer), a mora sadržavati podatke za obračun komunalnog i vodnog doprinosa u skladu s posebnim propisima.

Idejni projekt zajedno s rješenjem o uvjetima građenja dužni ste trajno čuvati.

Dokaz o pravu građenja

 

  • izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da je investitor vlasnik ili nositelj prava građenja na građevnoj čestici ili građevini na kojoj se namjerava graditi
  • ugovor ili odluka nadležne državne vlasti na temelju koje je investitor stekao pravo vlasništva, pravo građenja ili pravo služnosti
  • ugovor o ortakluku sklopljen s vlasnikom nekretnine, čiji je cilj zajedničko građenje ili rekonstrukcija
  • pisana suglasnost vlasnika postojeće građevine u slučaju rekonstrukcije te građevine ako posebnim zakonom nije drukčije određeno
  • pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika dana dotadašnjem vlasniku nekretnine koji je investitor.

Glavni projekt

Kad je odobren idejni projekt, projektant (ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer) radi glavni projekt koji je detaljniji. Uz arhitektonski dio, taj projekt ima i građevinski, elektrotehnički, strojarski i financijski dio. U slučaju gradnje kuće do 400 m2, glavni projekt ne treba potvrditi nadležno tijelo, ali mora sve vrijeme gradnje biti na gradilištu. Ovisno o vrsti građevine odnosno radova, glavni projekt sadrži:

  • arhitektonski projekt
  • građevinski projekt
  • elektrotehnički projekt
  • strojarski projekt
  • troškovnik projektiranih radova.

Glavni projekt može sadržavati i druge vrste projekata (geodetski projekt, projekt temeljenja, krajobrazni projekt i slično).

Kontrolu glavnog projekta, ovisno o obilježjima građevine, odnosno radova provodi revident. Revident obavlja kontrolu mehaničke otpornosti i stabilnosti, zaštite od buke, uštede energije i toplinske zaštite, kao i zaštite okoliša i o tome sastavlja pisano izvješće te ovjerava dijelove projekta.

Elaborat iskolčenja

Iskolčenje građevine je ucrtavanje tlocrta vanjskog obrisa objekta na gradilištu, odnosno određivanje točnog mjesta na građevnoj čestici na kojem će se graditi objekt. Izrađuje ga ovlašteni geodet.

Građenje

Kada su ispunjeni svi preduvjeti za gradnju gradnja može početi. Graditi kuću smiju za to ovlašteni izvođači, tj. osobe koje ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti građenja prema Zakonu. Za vrijeme građenja treba osigurati stručni nadzor, koji mogu obavljati ovlašteni arhitekt ili građevinski inženjer.

Useljenje

Za obiteljske kuće do 400 kvadrata više nije potrebna uporabna dozvola. Dovoljno je da nadzorni inženjer sastavi i potpiše svoje završno izvješće i kuća je spremna za useljenje i upis u gruntovnicu.

Dodatne informacije:
Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Vezani članci
comments powered by Disqus